26-09-2015 -

# Name W L RB B AV
1. Sergey Chertkov 7 2 0 1 15
2. Alexey Askurava 7 3 0 0 16
3. Mikayel Vardanyan 6 3 0 0 13
4. Sergey Alenin 5 3 0 1 7
5. Eldar Gyul 5 3 0 0 2
6. Olga Komarova 4 3 0 0 3
7. Alex Arsagov 4 3 0 0 -5
8. Alexander Khandin 3 3 0 0 1
9. Georgy Maksoev 2 3 0 1 -5
10. Olga Ivanova 2 3 0 1 -5
11. Sergey Talash 2 3 0 0 1
12. Vitaly Pereyaslavs 2 3 0 0 -2
13. Yaroslav Gusev 2 3 0 0 -5
14. Sergey Petukhov 1 3 0 0 -4
15. Sergey Telegin 1 3 0 0 -4
16. Yulia Gromenkova 0 3 0 0 -8
17. Robert Sadgyan 0 3 0 0 -10
18. Sergey EROKHIN 0 3 0 0 -10
Countries / √úlkeler
Russia Russia 18
10. Round : 26/09/2015 22:00
T1 Sergey Chertk 5 - 4 Alexey Askura
9. Round : 26/09/2015 21:00
T1 Sergey Chertk 5 - 0 Sergey Alenin
T2 Mikayel Varda 0 - 5 Alexey Askura
8. Round : 26/09/2015 20:00
T1 Mikayel Varda 0 - 5 Sergey Alenin
T2 Eldar Gyul 0 - 5 Alexey Askura
Sit-out : Sergey Chertkov
7. Round : 26/09/2015 20:00
T1 Eldar Gyul 0 - 5 Mikayel Varda
T2 Olga Komarova 0 - 5 Alexey Askura
T3 Alex Arsagov 0 - 5 Sergey Chertk
Sit-out : Sergey Alenin
6. Round : 26/09/2015 19:00
T1 Eldar Gyul 5 - 2 Sergey Alenin
T2 Mikayel Varda 5 - 2 Alexey Askura
T3 Alex Arsagov 5 - 3 Georgy Maksoe
T4 Alexander Kha 0 - 5 Olga Komarova
T5 Olga Ivanova 4 - 5 Sergey Chertk
5. Round : 26/09/2015 18:00
T1 Eldar Gyul 5 - 3 Alex Arsagov
T2 Sergey Chertk 1 - 5 Mikayel Varda
T3 Alexey Askura 0 - 5 Sergey Alenin
T4 Vitaly Pereya 2 - 5 Olga Komarova
T5 Sergey Talash 4 - 5 Georgy Maksoe
T6 Alexander Kha 5 - 1 Yaroslav Guse
Sit-out : Olga Ivanova
4. Round : 26/09/2015 17:00
T1 Mikayel Varda 3 - 5 Alexey Askura
T2 Olga Komarova 1 - 5 Sergey Chertk
T3 Alex Arsagov 5 - 4 Vitaly Pereya
T4 Sergey Talash 4 - 5 Sergey Alenin
T5 Eldar Gyul 5 - 2 Alexander Kha
T6 Olga Ivanova 5 - 3 Sergey Telegi
T7 Yaroslav Guse 5 - 3 Sergey Petukh
Sit-out : Georgy Maksoev
3. Round : 26/09/2015 16:00
T1 Sergey Talash 3 - 5 Alexey Askura
T2 Alex Arsagov 0 - 5 Mikayel Varda
T3 Eldar Gyul 5 - 1 Sergey Telegi
T4 Yaroslav Guse 2 - 5 Sergey Alenin
T5 Georgy Maksoe 3 - 5 Vitaly Pereya
T6 Alexander Kha 0 - 5 Sergey Chertk
T7 Robert Sadgya 1 - 5 Olga Ivanova
T8 Olga Komarova 5 - 1 Sergey EROKHI
T9 Yulia Gromenk 0 - 5 Sergey Petukh
2. Round : 26/09/2015 15:00
T1 Sergey Talash 5 - 2 Sergey Telegi
T2 Alex Arsagov 5 - 4 Yaroslav Guse
T3 Georgy Maksoe 2 - 5 Mikayel Varda
T4 Sergey Chertk 1 - 5 Alexey Askura
T5 Alexander Kha 5 - 0 Sergey Petukh
T6 Robert Sadgya 2 - 5 Sergey Alenin
T7 Olga Ivanova 0 - 5 Olga Komarova
T8 Eldar Gyul 5 - 3 Yulia Gromenk
T9 Vitaly Pereya 5 - 0 Sergey EROKHI
1. Round :
T1 Alexander Kha 5 - 0 Olga Ivanova
T2 Sergey Chertk 5 - 3 Sergey Alenin
T3 Sergey Talash 5 - 3 Sergey Petukh
T4 Yaroslav Guse 5 - 4 Yulia Gromenk
T5 Eldar Gyul 3 - 5 Alexey Askura
T6 Georgy Maksoe 5 - 4 Sergey EROKHI
T7 Vitaly Pereya 0 - 5 Mikayel Varda
T8 Alex Arsagov 5 - 2 Robert Sadgya
T9 Olga Komarova 0 - 5 Sergey Telegi

Share