Japan Open 2022 -

# Name W L RB B AV
1. MORIUCHI TOSHIYUKI 8 1 0 1 63
2. KAWAUCHI HIBIKI 7 2 0 1 45
3. HINO TAKAYUKI 6 2 0 1 36
4. RYUGA UENO 5 2 0 0 27
5. HAMAGUCHI KOSUKE 4 2 0 1 18
6. KOIZUMI KOICHI 4 2 0 0 18
7. OGURA YUJI 4 2 0 0 18
8. UEDA HIDEAKI 3 2 0 1 9
9. ICHIKAWA MASANORI 3 2 0 0 9
10. KUBOTA KANADE 3 2 0 0 9
11. RYO MATSUURA 3 2 0 0 9
12. SAITO KAZUHIRO 3 2 0 0 9
13. SHIMODAIRA KENJI 3 2 0 0 9
14. AMANE BABA 2 2 0 0 0
15. IKETANI NAOKI 2 2 0 0 0
16. IZUMI RYOSUKE 2 2 0 0 0
17. Masaatsu Kisono 2 2 0 0 0
18. NASU MASAHIKO 2 2 0 0 0
19. NISHIMURA POEMU 2 2 0 0 0
20. Ryusuke Suzuki 2 2 0 0 0
21. TERAO SHUNJI 2 2 0 0 0
22. FRANK FRIGO 1 2 0 0 -9
23. HONJO YOSHITAKA 1 2 0 0 -9
24. HOSHIYA AYUTARO 1 2 0 0 -9
25. KAMIYA MASATOSHI 1 2 0 0 -9
26. KAWAAI HITOSHI 1 2 0 0 -9
27. MEIJO KENTARO 1 2 0 0 -9
28. MICHIHITO KAGEYAMA 1 2 0 0 -9
29. NAKASUKA KENGO 1 2 0 0 -9
30. NISHIKAWA KIYOKAZU 1 2 0 0 -9
31. OKATANI KENSAKU 1 2 0 0 -9
32. OZAKI SATOSHI 1 2 0 0 -9
33. ANDO HIROTATSU 0 2 0 0 -18
34. banri tanaka 0 2 0 0 -18
35. INUZUKA TAKESHI 0 2 0 0 -18
36. katsuyuki takahash 0 2 0 0 -18
37. KAWAKAMI HIROYUKI 0 2 0 0 -18
38. MIZUTANI SUSUMU 0 2 0 0 -18
39. TAKAHASHI YUKI 0 2 0 0 -18
40. TANAKA HIROSHI 0 2 0 0 -18
41. tomonori yoshino 0 2 0 0 -18
42. YAMAMOTO MASAHITO 0 2 0 0 -18
Countries / √úlkeler
Japan Japan 41
United States United States 1
10. Round : 05/05/2022 11:00
T1 KAWAUCHI HIBI 0 - 9 MORIUCHI TOSH
9. Round : 05/05/2022 09:00
T1 HINO TAKAYUKI 0 - 9 MORIUCHI TOSH
Sit-out : KAWAUCHI HIBIKI
8. Round : 05/05/2022 07:00
T1 MORIUCHI TOSH 0 - 9 KAWAUCHI HIBI
Sit-out : HINO TAKAYUKI
7. Round : 04/05/2022 13:00
T1 KAWAUCHI HIBI 9 - 0 RYUGA UENO
T2 HINO TAKAYUKI 9 - 0 HAMAGUCHI KOS
Sit-out : MORIUCHI TOSHIYUKI
6. Round : 04/05/2022 11:00
T1 MORIUCHI TOSH 9 - 0 HAMAGUCHI KOS
T2 KAWAUCHI HIBI 9 - 0 KOIZUMI KOICH
T3 UEDA HIDEAKI 0 - 9 HINO TAKAYUKI
T4 RYUGA UENO 9 - 0 OGURA YUJI
5. Round : 04/05/2022 09:00
T1 MORIUCHI TOSH 9 - 0 UEDA HIDEAKI
T2 KUBOTA KANADE 0 - 9 RYUGA UENO
T3 HINO TAKAYUKI 9 - 0 SHIMODAIRA KE
T4 OGURA YUJI 9 - 0 RYO MATSUURA
T5 SAITO KAZUHIR 0 - 9 KAWAUCHI HIBI
T6 KOIZUMI KOICH 9 - 0 ICHIKAWA MASA
Sit-out : HAMAGUCHI KOSUKE
4. Round : 04/05/2022 13:00
T1 HAMAGUCHI KOS 9 - 0 SHIMODAIRA KE
T2 KAWAUCHI HIBI 0 - 9 MORIUCHI TOSH
T3 NASU MASAHIKO 0 - 9 OGURA YUJI
T4 RYO MATSUURA 9 - 0 IZUMI RYOSUKE
T5 HINO TAKAYUKI 9 - 0 TERAO SHUNJI
T6 AMANE BABA 0 - 9 SAITO KAZUHIR
T7 RYUGA UENO 9 - 0 Ryusuke Suzuk
T8 Masaatsu Kiso 0 - 9 KOIZUMI KOICH
T9 ICHIKAWA MASA 9 - 0 NISHIMURA POE
T10 IKETANI NAOKI 0 - 9 KUBOTA KANADE
Sit-out : UEDA HIDEAKI
3. Round : 04/05/2022 05:00
T1 AMANE BABA 0 - 9 MORIUCHI TOSH
T2 IKETANI NAOKI 0 - 9 KAWAUCHI HIBI
T3 Masaatsu Kiso 0 - 9 SHIMODAIRA KE
T4 UEDA HIDEAKI 9 - 0 KOIZUMI KOICH
T5 HAMAGUCHI KOS 9 - 0 SAITO KAZUHIR
T6 NISHIKAWA KIY 0 - 9 TERAO SHUNJI
T7 KUBOTA KANADE 9 - 0 KAMIYA MASATO
T8 NASU MASAHIKO 9 - 0 HOSHIYA AYUTA
T9 ICHIKAWA MASA 9 - 0 NAKASUKA KENG
T10 RYO MATSUURA 9 - 0 FRANK FRIGO
T11 OGURA YUJI 9 - 0 MICHIHITO KAG
T12 NISHIMURA POE 9 - 0 KAWAAI HITOSH
T13 RYUGA UENO 9 - 0 HONJO YOSHITA
T14 IZUMI RYOSUKE 9 - 0 OKATANI KENSA
T15 HINO TAKAYUKI 9 - 0 MEIJO KENTARO
T16 Ryusuke Suzuk 9 - 0 OZAKI SATOSHI
2. Round : 03/05/2022 15:00
T1 SHIMODAIRA KE 9 - 0 HONJO YOSHITA
T2 Masaatsu Kiso 9 - 0 KAMIYA MASATO
T3 IZUMI RYOSUKE 0 - 9 IKETANI NAOKI
T4 HAMAGUCHI KOS 9 - 0 KUBOTA KANADE
T5 MORIUCHI TOSH 9 - 0 OKATANI KENSA
T6 OZAKI SATOSHI 0 - 9 SAITO KAZUHIR
T7 KOIZUMI KOICH 9 - 0 NISHIKAWA KIY
T8 RYUGA UENO 0 - 9 AMANE BABA
T9 NASU MASAHIKO 0 - 9 KAWAUCHI HIBI
T10 UEDA HIDEAKI 9 - 0 ICHIKAWA MASA
T11 katsuyuki tak 0 - 9 MICHIHITO KAG
T12 NAKASUKA KENG 9 - 0 tomonori yosh
T13 INUZUKA TAKES 0 - 9 OGURA YUJI
T14 HINO TAKAYUKI 9 - 0 TANAKA HIROSH
T15 Ryusuke Suzuk 9 - 0 ANDO HIROTATS
T16 YAMAMOTO MASA 0 - 9 KAWAAI HITOSH
T17 TERAO SHUNJI 9 - 0 TAKAHASHI YUK
T18 NISHIMURA POE 0 - 9 FRANK FRIGO
T19 banri tanaka 0 - 9 RYO MATSUURA
T20 MIZUTANI SUSU 0 - 9 HOSHIYA AYUTA
T21 KAWAKAMI HIRO 0 - 9 MEIJO KENTARO
1. Round : 18:00
T1 MIZUTANI SUSU 0 - 9 IKETANI NAOKI
T2 NISHIMURA POE 9 - 0 RYO MATSUURA
T3 NASU MASAHIKO 9 - 0 MICHIHITO KAG
T4 ANDO HIROTATS 0 - 9 HONJO YOSHITA
T5 HAMAGUCHI KOS 9 - 0 TAKAHASHI YUK
T6 OGURA YUJI 0 - 9 ICHIKAWA MASA
T7 SAITO KAZUHIR 9 - 0 FRANK FRIGO
T8 KAWAAI HITOSH 0 - 9 OZAKI SATOSHI
T9 MORIUCHI TOSH 9 - 0 TANAKA HIROSH
T10 MEIJO KENTARO 0 - 9 SHIMODAIRA KE
T11 HINO TAKAYUKI 0 - 9 NISHIKAWA KIY
T12 Masaatsu Kiso 9 - 0 KAWAKAMI HIRO
T13 KAWAUCHI HIBI 9 - 0 HOSHIYA AYUTA
T14 OKATANI KENSA 9 - 0 Ryusuke Suzuk
T15 katsuyuki tak 0 - 9 KUBOTA KANADE
T16 IZUMI RYOSUKE 9 - 0 NAKASUKA KENG
T17 RYUGA UENO 9 - 0 TERAO SHUNJI
T18 tomonori yosh 0 - 9 AMANE BABA
T19 INUZUKA TAKES 0 - 9 KAMIYA MASATO
T20 UEDA HIDEAKI 9 - 0 banri tanaka
T21 KOIZUMI KOICH 9 - 0 YAMAMOTO MASA

Share