# Name L W B
1. Timur Bulekbaev 2 8 1
2. OLEG KOPYEV 3 7 1
3. Sergey Alenin 3 5 1
4. Sergey Vartanyants 3 5 0
5. Sergey EROKHIN 3 4 1
6. Leonid Riskin 3 4 0
7. Alexey Askurava 3 3 1
8. Sergey Chertkov 3 3 0
9. Alex Arsagov 3 3 0
10. Andrey Polochkin 3 2 0
11. Sergey Telegin 3 2 0
12. Alexander handin 3 2 0
13. Robert Sadgyan 3 2 0
14. Olga Ivanova 3 1 0
15. Sergey Petukhov 3 1 0
16. Yaroslav Gusev 3 1 0
17. Andrey Veltistov 3 0 0
18. Olga Komarova 3 0 0