# Name L W B
1. Sergey Chertkov 2 8 1
2. Sergey EROKHIN 3 7 1
3. Sergey Alenin 3 6 1
4. Victor Papuev 3 5 0
5. Alexander Khandin 3 4 1
6. Yaroslav Gusev 3 4 0
7. Eldar Gyul 3 4 0
8. Sergey Talash 3 4 0
9. Andrey Polochkin 3 3 0
10. Robert Sadgyan 3 3 0
11. Mikayel Vardanyan 3 3 0
12. Vitaly Pereyaslavsky 3 2 0
13. Olga Ivanova 3 2 0
14. Mger Dzhagaryan 3 1 1
15. Olga Komarova 3 1 0
16. Alex Arsagov 3 1 0
17. Alexey Askurava 3 1 0
18. Bagrat Rapava 3 0 0
19. Timur Bulekbaev 3 0 0
20. Sergey Petukhov 3 0 0