# Name L W B
1. SERGEY PETUKHOV 2 9 0
2. Eldar Gyul 3 7 1
3. Sergey EROKHIN 3 6 0
4. Mikayel Vardanyan 3 5 1
5. Alex Arsagov 3 4 1
6. Sergey Alenin 3 4 0
7. Timur Azizov 3 4 0
8. Alexander Khandin 3 3 0
9. Sergey Talash 3 3 0
10. Olga Ivanova 3 2 0
11. Lasha Iashvili 3 2 0
12. Robert Sadgyan 3 2 0
13. Ruben Gradnikov 3 2 0
14. Mikhail Astakhov 3 2 0
15. Oganes Nicogosyan 3 1 0
16. Alexey Askurava 3 1 0
17. Sergey Chertkov 3 1 0
18. Olga Komarova 3 1 0
19. Mger Dzhagaryan 3 0 0
20. Ruben Bagdasaryan 3 0 0