# Name L W B
1. Sergey Alenin 2 7 0
2. Alex Arsagov 2 7 0
3. Sergey Chertkov 2 7 0
4. SERGEY PETUKHOV 3 5 1
5. Ruben Gradnikov 3 5 0
6. Timur Bulekbaev 3 4 0
7. Yaroslav Gusev 3 4 0
8. Alexey Askurava 3 4 0
9. Ruben Bagdasaryan 3 3 0
10. Mger Dzhagaryan 3 2 1
11. Bagrat Rapava 3 2 1
12. Yulia Gromenkova 3 2 1
13. Sergey EROKHIN 3 2 0
14. Alexander Khandin 3 2 0
15. Valery Rapava 3 1 1
16. Mikayel Vardanyan 3 1 0
17. Dmitry Shirokov 3 1 0
18. Eldar Gyul 3 1 0
19. Robert Sadgyan 3 0 1
20. Oganes Nicogosyan 3 0 0
21. Olga Ivanova 3 0 0