# Name L W B
1. VASILY CHEMOKHONEKO 2 8 1
2. DENIS POLOCHKIN 3 7 1
3. Olga Ivanova 3 5 1
4. Andrey Polochkin 3 5 0
5. SERGEY PETUKHOV 3 4 1
6. Alexander Khandin 3 4 0
7. Alex Arsagov 3 3 1
8. Sergey Alenin 3 3 0
9. Sergey EROKHIN 3 3 0
10. Ruben Gradnikov 3 3 0
11. Yaroslav Gusev 3 2 0
12. Mger Dzhagaryan 3 1 1
13. Robert Sadgyan 3 1 1
14. Ruben Bagdasaryan 3 1 0
15. Alexey Askurava 3 0 1
16. Sergey Chertkov 3 0 0
17. İstanbul MERT GÜRSOY 3 0 0