# Name L W B
1. Reza boostani 0 6 1
2. parsa shayeste 2 4 1
3. Ali Attaran 2 3 1
4. Roham GHashghaei 2 3 0
5. Eisa Tabesh 2 2 1
6. hojat tarakom 2 2 0
7. saeed heydari 2 2 0
8. sasan kabirian 2 1 0
9. Farshid Tofangdar 2 1 0
10. ramin khastkhodaei 2 1 0
11. saman kabiriyan 2 1 0
12. Es hagh hajizadeh 2 0 0
13. Amin dehghan 2 0 0
14. Parham Amiri 2 0 0