# Name L W B
1. shima ghiasi 1 6 1
2. Kamran Sharifi 1 5 1
3. Kasra Amanat 1 5 1
4. Majid Ghasemi 2 4 1
5. Ali Soltani 2 3 1
6. mahmoud keshtkar 2 3 0
7. zohreh fathi 2 3 0
8. ali khalayegh 2 2 0
9. parsa shayeste 2 2 0
10. Eisa Tabesh 2 2 0
11. JAMAL NASERI 2 2 0
12. Ghorbanali Ghiasi 2 1 0
13. Parham Amiri 2 1 0
14. yalda khatrane 2 1 0
15. Mojtaba ziyani 2 1 0
16. ASHKAN GHAMARI 2 0 0
17. sasan kabirian 2 0 0
18. ehsan sahami 2 0 0
19. Farshid Tofangdar 2 0 0
20. nilofar diyanat 2 0 0
21. Samad tavakoli 2 0 0
22. Amirhosein Motarjemi 2 0 0
T1 Kasra Amanat 0 - 0 Kamran Sharifi
Sit-out : shima ghiasi