دوره ۲ باشگاه تخت نرد کرمان ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ ( جام کارمانیا ۲ سنتی )