FT Backgammon Tournament System

Kermanshah 96 -

# Name L W B
1. Farshad Safaei 2 7 1
2. Bahram Karbasi 2 7 1
3. Masoud Sarabi 2 7 1
4. Amir Golegolab 3 6 0
5. Hamed Darestani 3 5 0
6. Soheil Kiani 3 4 0
7. kaveh karimi 3 4 0
8. ehsan eghbali 3 4 0
9. Amin naderi 3 3 0
10. Alireza Solgi 3 3 0
11. Payam Farajollahi 3 3 0
12. kamran sarvi 3 3 0
13. Ali Khateri 3 2 0
14. Farzan Bahram 3 2 0
15. Mohammad Naderi 3 2 0
16. majid bakyar 3 2 0
17. Masoud Heidary 3 1 1
18. Houman Khatami 3 1 0
19. Hesam Sarvi 3 1 0
20. Akbar Salimi 3 1 0
21. Arman Rostami 3 1 0
22. Yahya Almasi 3 0 0
23. Behrouz Soltan abadi 3 0 0
24. Behrouz Kahrizy 3 0 0
Show All Players
Countries
Iran Iran 24
Teams Win %
10. Round : 08/06/2018 20:00
T1 Masoud Sarab 9 - 2 Bahram Karba
Sit-out : Farshad Safaei
9. Round : 08/06/2018 19:00
T1 Masoud Sarab 8 - 9 Bahram Karba
T2 Farshad Safa 9 - 0 Amir Golegol
8. Round : 08/06/2018 18:00
T1 Masoud Sarab 9 - 8 Amir Golegol
T2 Hamed Darest 3 - 9 Farshad Safa
Sit-out : Bahram Karbasi
7. Round : 08/06/2018 17:00
T1 Masoud Sarab 9 - 6 Bahram Karba
T2 Soheil Kiani 5 - 9 Farshad Safa
T3 ehsan eghbal 0 - 9 Hamed Darest
T4 kaveh karimi 5 - 9 Amir Golegol
6. Round : 08/06/2018 16:00
T1 kaveh karimi 3 - 9 Bahram Karba
T2 ehsan eghbal 4 - 9 Amir Golegol
T3 Payam Farajo 4 - 9 Hamed Darest
T4 kamran sarvi 7 - 9 Farshad Safa
T5 Soheil Kiani 9 - 7 Alireza Solg
T6 Masoud Sarab 9 - 6 Amin naderi
5. Round : 08/06/2018 14:00
T1 ehsan eghbal 4 - 9 Bahram Karba
T2 Payam Farajo 7 - 9 kaveh karimi
T3 Hamed Darest 4 - 9 Amir Golegol
T4 Masoud Heida 5 - 9 Alireza Solg
T5 Ali Khateri 6 - 9 Farshad Safa
T6 kamran sarvi 9 - 7 Mohammad Nad
T7 Soheil Kiani 9 - 6 Farzan Bahra
T8 majid bakyar 7 - 9 Amin naderi
Sit-out : Masoud Sarabi
4. Round : 08/06/2018 13:00
T1 kaveh karimi 4 - 9 ehsan eghbal
T2 Masoud Sarab 9 - 7 Farshad Safa
T3 Payam Farajo 9 - 7 Alireza Solg
T4 Amin naderi 5 - 9 Hamed Darest
T5 Ali Khateri 3 - 9 Amir Golegol
T6 Mohammad Nad 6 - 9 Bahram Karba
T7 majid bakyar 9 - 6 Hesam Sarvi
T8 Soheil Kiani 9 - 7 Houman Khata
T9 Akbar Salimi 7 - 9 kamran sarvi
T10 Arman Rostam 2 - 9 Farzan Bahra
Sit-out : Masoud Heidary
3. Round : 08/06/2018 11:00
T1 Payam Farajo 4 - 9 Bahram Karba
T2 ehsan eghbal 9 - 6 Farshad Safa
T3 Masoud Sarab 0 - 9 kaveh karimi
T4 Hesam Sarvi 7 - 9 Amir Golegol
T5 Akbar Salimi 7 - 9 Amin naderi
T6 kamran sarvi 7 - 9 Alireza Solg
T7 Soheil Kiani 7 - 9 Hamed Darest
T8 Ali Khateri 9 - 7 Masoud Heida
T9 Houman Khata 7 - 9 Mohammad Nad
T10 Behrouz Kahr 7 - 9 Farzan Bahra
T11 Arman Rostam 9 - 7 Behrouz Solt
T12 Yahya Almasi 7 - 9 majid bakyar
2. Round : 08/06/2018 09:00
T1 Payam Farajo 9 - 5 Amin naderi
T2 kaveh karimi 9 - 8 Ali Khateri
T3 ehsan eghbal 9 - 0 Mohammad Nad
T4 Akbar Salimi 1 - 9 Bahram Karba
T5 Hamed Darest 6 - 9 Farshad Safa
T6 Masoud Sarab 9 - 5 kamran sarvi
T7 Houman Khata 9 - 2 Arman Rostam
T8 Yahya Almasi 7 - 9 Masoud Heida
T9 Farzan Bahra 1 - 9 Alireza Solg
T10 Soheil Kiani 9 - 0 majid bakyar
T11 Behrouz Solt 5 - 9 Amir Golegol
T12 Behrouz Kahr 0 - 9 Hesam Sarvi
1. Round :
T1 kaveh karimi 9 - 1 Arman Rostam
T2 Masoud Heida 5 - 9 Mohammad Nad
T3 Hamed Darest 9 - 2 Behrouz Solt
T4 ehsan eghbal 9 - 3 Behrouz Kahr
T5 Bahram Karba 9 - 5 Hesam Sarvi
T6 Payam Farajo 9 - 4 majid bakyar
T7 Amin naderi 9 - 0 Alireza Solg
T8 kamran sarvi 9 - 8 Farzan Bahra
T9 Yahya Almasi 3 - 9 Ali Khateri
T10 Soheil Kiani 8 - 9 Akbar Salimi
T11 Farshad Safa 9 - 6 Amir Golegol
T12 Masoud Sarab 9 - 8 Houman KhataFlag Counter
Play Backgammon