# Name L W B
1. Javad Emshaspand 1 7 1
2. Hazhir Attari 2 6 0
3. Asghar Salimi 2 5 1
4. milad khalvandi 3 4 1
5. Peiman Shahouneh 3 4 0
6. Mohammad Naderi 3 3 0
7. Amin naderi 3 3 0
8. Alireza Solgi 3 3 0
9. Bahram Karbasi 3 2 0
10. Hamed Darestani 3 2 0
11. Behzad Panjehzadeh 3 2 0
12. Ghasem Fallahi 3 1 0
13. Moslem Naseri 3 1 0
14. Ehsan Eghbali 3 1 0
15. Behrouz Kahrizy 3 0 0
16. Davood Ahmadvand 3 0 0
T1 Asghar Salimi 0 - 0 Hazhir Attari
Sit-out : Javad Emshaspand