# Name L W B
1. Narges Mazraei 0 2 1
2. Afraz Ashhadi 1 2 0
3. Keyvan Zahab 1 1 0
4. kourosh mahdi zadeh 1 0 0
5. FARHANG SHAHID ARA 1 0 0
6. Soroush Asadi 1 0 0