# Name L W B
1. Paul Merheb 0 3 0
2. BERNARD HATEM 0 3 0
3. Mario Wakim 1 2 0
4. Anis Samaha 1 2 0
5. Kanaan Matar 1 1 0
6. Chawki Karam 1 1 0
7. Mario Gerges 1 1 0
8. Jean Abi Haidar 1 1 0
9. Miled Halel 1 0 0
10. Imad Hajj (Mansourieh) 1 0 0
11. Elie Nehmeh 1 0 0
T1 0 - 0 Paul Merheb