# Name L W B
1. Saeid Alvandi 3 12 0
2. Amir Eshraghi 2 4 11 0
3. LILI ESMAEILI 4 8 0
4. parvin shahsavar 4 8 0
5. Bahram gor 4 7 0
6. Ali Bagheri 4 6 1
7. Omid Mansouri 4 6 0
8. Aidin Mehtar 4 5 1
9. Mahmod Khosravi 4 5 0
10. roshanak moslemi 4 5 0
11. Saied sohrabi 4 5 0
12. Amin Zajkani 4 4 0
13. Bahram Farahani 4 4 0
14. KATRIN TOFANGDAR 4 4 0
15. Omid Iran Nejad 4 4 0
16. Shahram Manochehri 4 4 0
17. ali abdolpoor 4 3 0
18. Bahram Sepanta 4 3 0
19. Mohsen Hakkak 4 3 0
20. Nima Ardalan 4 3 0
21. NIMA SHAHSAVAR 4 3 0
22. AMIR TALAEI 4 2 0
23. AREZOO MOHAMMADI 4 2 0
24. HAMED NADERI 4 2 0
25. Hamidreza Ardalan 4 2 0
26. MEHDI MOGHADDAM 4 2 0
27. ALI AZMA 4 1 0
28. Farhad Nazari 4 1 0
29. Fereidon Mohamadi 4 1 0
30. Hamid Miri 4 1 0
31. Amir Mojtabavi 4 0 0
32. KAVEH FARAHANI 4 0 0