# Name L W B
1. Kaveh Farahani 2 9 2
2. Ali Azma 4 8 1
3. Amir Eshraghi 4 7 1
4. Aidin Mehtar 4 6 0
5. Bahram gor 4 5 1
6. arezoo Mohamadi 4 5 0
7. Lili Esmaeili 4 4 1
8. Nima Ardalan 4 4 0
9. Bahram Sepanta 4 3 1
10. Amir Mojtabavi 4 3 0
11. Nima Shahsavar 4 2 1
12. Ehsan nejati 4 2 0
13. Saied sohrabi 4 2 0
14. Farhad Nazari 4 1 0
15. Omid Mansouri 4 1 0
16. Hamed Naderi 4 0 0