# Name L W B
1. Saleh Farjallah 0 2 0
2. Jean Abi Haidar 0 2 0
3. Chawki Karam 1 1 0
4. Imad Hajj (Mansourieh) 1 1 0
5. Toby Tabet 1 0 0
6. BERNARD HATEM 1 0 0
7. Elias Sadek 1 0 0
T1 0 - 0