# Name L W B
1. Mansour Hajj 0 2 0
2. Adnan Sebaaly 0 2 0
3. Tony Chiha 1 1 0
4. Chawki Karam 1 1 0
5. Elias Sadek 1 0 0
6. Jean Abi Haidar 1 0 0
T1 0 - 0