# Name L W B
1. Joe Chiha 0 2 0
2. Anthony Succar 0 1 0
3. Imad Hajj 1 1 0
4. Mario Wakim 0 0 0
5. Rony Sadek 0 0 0
6. Adnan Sebaaly 1 0 0
7. Joe Sfeir 1 0 0
8. Paul Karam 1 0 0
T1 0 - 0