# Name L W B
1. Narges Mazraei 1 5 0
2. Soroush Asadi 2 3 1
3. ASHKAN YAHYAZADEH 2 3 0
4. damoon binesh 2 2 1
5. SHAHAB NAVARI 2 2 0
6. Bahram Farahani 2 0 0
7. Reza Moradi 2 2 0 0
8. Hamid Seyed Alangi 2 0 0