# Name L W B
1. Sergey EROKHIN 1 6 0
2. Alexey Askurava 2 5 0
3. SERGEY PETURHOV 2 5 0
4. Alex Arsagov 2 4 1
5. Bagrat Rapava 3 3 1
6. Denis Polochkin 3 3 1
7. Andrey Polochkin 3 3 0
8. Vladimir Goryachev 3 3 0
9. Yulia Gromenkova 3 3 0
10. Ruslan Marchenko 3 2 0
11. Robert Sadgyan 3 2 0
12. Igor Stulov 3 1 0
13. Sergey Vartanyants 3 0 1
14. Sergey Chertkov 3 0 1
15. Olga Komarova 3 0 0