# Name L W B
1. Yaroslav Gusev 2 7 1
2. Alexander Khandin 3 6 1
3. Alexey Askurava 3 6 0
4. Sergey Alenin 3 5 0
5. Sergey Petukhov 3 4 0
6. Olga Ivanova 3 3 1
7. Alex Arsagov 3 3 0
8. Mikayel Vardanyan 3 3 0
9. Mger Dzhigaryan 3 3 0
10. OLEG KOPYEV 3 2 0
11. IGOR ROMASHOV 3 2 0
12. Robert Sadgyan 3 1 0
13. Sergey Chertkov 3 1 0
14. Yulia Gromenkova 3 1 0
15. Olga Komarova 3 0 0
16. Sergey EROKHIN 3 0 0