# Name L W B
1. Sergey Chertkov 2 7 1
2. Alexey Askurava 3 7 0
3. Mikayel Vardanyan 3 6 0
4. Sergey Alenin 3 5 1
5. Eldar Gyul 3 5 0
6. Olga Komarova 3 4 0
7. Alex Arsagov 3 4 0
8. Alexander Khandin 3 3 0
9. Georgy Maksoev 3 2 1
10. Olga Ivanova 3 2 1
11. Sergey Talash 3 2 0
12. Vitaly Pereyaslavsky 3 2 0
13. Yaroslav Gusev 3 2 0
14. Sergey Petukhov 3 1 0
15. Sergey Telegin 3 1 0
16. Yulia Gromenkova 3 0 0
17. Robert Sadgyan 3 0 0
18. Sergey EROKHIN 3 0 0