# Name L W B
1. Ghorbanali Ghiasi 1 5 0
2. Amirhosein Motarjemi 1 5 0
3. Eisa Tabesh 1 5 0
4. Iran Mehrdad Ahmadi 2 4 0
5. amirhosein hashemi 2 3 0
6. Kamran Sharifi 2 3 0
7. ali khalayegh 2 3 0
8. Samad tavakoli 2 3 0
9. Parham Amiri 2 2 0
10. babak khorami 2 2 0
11. Mohammad abdollahi 2 2 0
12. hojat tarakom 2 2 0
13. Afshin rahmat 2 1 0
14. Farshid Tofangdar 2 1 0
15. Mojtaba ziyani 2 1 0
16. behrouz tabesh 2 1 0
17. Hosein rahmat 2 1 0
18. mohsen mousavimoghadam 2 1 0
19. ramin khastkhodaei 2 0 0
20. saman kabiriyan 2 0 0
21. mahmoud keshtkar 2 0 0
22. ehsan sahami 2 0 0
23. sasan kabirian 2 0 0
24. nima fathali zade 2 0 0